ഹരി: ശ്രീ ഗണപതയേ നമ: അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ:

Friday, 23 November 2012

രാധാ സമേതാ


No comments:

Post a Comment