ഹരി: ശ്രീ ഗണപതയേ നമ: അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ:

Monday, 12 November 2012

കണ്ണാ ആലിലക്കണ്ണാ


No comments:

Post a Comment