ഹരി: ശ്രീ ഗണപതയേ നമ: അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ:

Thursday, 15 November 2012

എന്റെ അമ്മ

"അമ്മയെന്നുള്ളോരീ രണ്ടക്ഷരം 
മണ്ണിലെല്ലാത്തിനും മീതെയല്ലോ.
അമ്മയെന്നുള്ളോരീ വാക്കിനോടുപമിക്കാന്‍ ‍ 
വേറൊരു വാക്കുമില്ലീയുലകില്‍ 

 ഭൂമിയൽ ഞാ൯ കണ്ട ദൈവവും അമ്മ
 ജന്മത്തില്‍ ഞാ൯ കണ്ടറിഞ്ഞ സത്യവും അമ്മ
ഒരു നല്ല വഴികാട്ടിയാണെന്നുമെന്റെ അമ്മ.. 
എന്നും നല്ലൊരു തോഴിയും അമ്മതന്നെ …
അമ്മത൯ വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ ഞാ൯ സ്വയം മറന്നു
 കണ്ണുകളിൽ ഞാ൯ സ്വര്‍ഗ്ഗം കണ്ടു
പ്രിയ ജനനി നിന്റെ മുഖപ്രഭയിൽ
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നിഷ്പ്രഭന്മാര്‍ ‍ ...

നിന്റെ പാദാരവിന്ദത്തിൽ ചെയ്തിടാം ഞാനെന്നും
അശ്രുപുഷ്പങ്ങളാൽ അര്‍ച്ചനകള്‍  
ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിന്നുദരത്തിൽ
മകളായിവന്നു പിറക്കാനെനിക്കുമോഹം...
                                                                    .....ഗൌരി 

No comments:

Post a Comment