ഹരി: ശ്രീ ഗണപതയേ നമ: അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ:

Sunday, 11 November 2012

നിര്‍മാല്യപുഷ്പം

No comments:

Post a Comment